Samorząd

Skład Samorządu Szkolnego ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego 2017/2018

 

 

 Przewodniczący SU

 Eryk Kaczor 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Agnieszka Składoń

SEKRETARZ: Sylwia Karnat

SKARBNIK: Daria Wiatrowska  

SEKCJA ORGANIZACYJNO – DEKORACYJNA: Karolina Bielak, Gabriela Małek, Weronika Toczek, Sara Pietrzyk, Dagmara Cichoń, Aleksandra Szperlik, Wiktoria Zimoląg, Ewelina Pieróg, Wiktoria Bełzak, Nina Chyła, Martyna Czechyra, Natalia Serafin, Klaudia Iskra, Aleksandra Stopyra, Monika Winogrodzka, Aleksandra Książkiewicz, Weronika Przyboś, Daria Twaróg  

SEKCJA FOTOGRAFICZNA: Julia Jurek, Grzegorz Krzyszczuk, Paweł Pączek  

SPRZĘT SZKOLNY/ RADIOWĘZEŁ: Jakub Ogonowski, Patryk Chwiej, Rafał Jeż, Piotr Mączka, Kacper Szeliga

OPIEKUNOWIE:

Pani Magdalena Stec   magdalena.sstec@gmail.com

Pani Wioletta Zeliaś    wzelias@wp.pl

Pan Bogusław Wojtak   

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

§ 1.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSP Nr 3.

§ 2.

Głównym zadaniem samorządu jest integrowanie młodzieży szkolnej przez:
1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  i wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za jednostkę  i grupę.
2. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwijaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 3.

Zadania samorządu:
1. Przygotowanie uczniów do życia w demokratycznym państwie.
2. Dbanie – w całokształcie swej działalności – o dobre imię szkoły i jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
3. Przygotowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej.
4. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie ZSP Nr 3.
5. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności praw określonych w Statucie ZSP Nr 3.
6. Współudział, z Dyrektorem ZSP Nr 3, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,   w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,  a w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych do rozwijania zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych   i turystyczno-krajoznawczych.
7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności  w nauce.
8. Wydawanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
9. Opiniowanie i zgłaszanie uczniów do wyróżnień,
10. Przedstawianie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela, o ile Dyrektor Szkoły wystąpi    z takim wnioskiem.
11. Zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go przez gospodarza klasy, wychowawcy, Dyrektorowi szkoły, przedstawicielowi Rady Rodziców lub pedagogowi szkolnemu.
12. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
13. Pomoc  przy organizacji apeli i innych imprez szkolnych,
14. Pozyskiwanie, w miarę możliwości, środków finansowych i dysponowania nimi w porozumieniu z Opiekunem Samorządu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
15. Samorząd Uczniowski wg potrzeby raz w semestrze składa Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły, Radzie Rodziców i uczniom sprawozdanie ze swej działalności. Władze szkolne są zobowiązane do udostępnienia jednej gabloty na korytarzu szkolnym na potrzeby Samorządu.

§ 4.

Uprawnienia samorządu:
1. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, korzystanie z radiowęzła, organizowanie imprez oraz spotkań itp. w celu informowania uczniów o swej działalności.
2. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz udzielanie poręczeń uczniom w celu wstrzymania wymierzonej kary.
3. Udział przedstawicieli zaproszonych przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych   i opiekuńczych(z głosem doradczym).
4. Wnioskowanie do Dyrektora szkoły w sprawie powołania wybranego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
5. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi   w posiadaniu SU oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
6. Dochody SU stanowią dotacje pieniężne pochodzące od Rady Rodziców, dochody z imprez organizowanych przez SU, darowizny.

§ 5.

Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego są:
1. Rady klasowe (gospodarz, zastępca, skarbnik).
2. Prezydium samorządu.
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 6.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego i rady klasowe realizują zadania określone w § 3 i Statucie ZSP Nr 3 .

§ 7.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
1. W skład Prezydium wchodzą następujące osoby: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Z-ca (z-cy) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 3 pozostałych członków, wybranych spośród  uczniów nie biorących udziału w kampanii wyborczej
2. Długość kadencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok –
– od pierwszego dnia po wyborach do ostatniego dnia przed wyborami
w następnym roku szkolnym.
3. Po akceptacji ogółu uczniów Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może przedłużyć kadencję o następny rok.

§ 8.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
1. Opiekunów Samorządu Uczniowskiego powołuje i odwołuje Dyrektor ZSP Nr 3 na wniosek młodzieży.
2. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek:
1) udzielać pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
2) służyć radą i doświadczeniem;
3) wysłuchać opinii i wniosków uczniów;
4) być mediatorem w sprawach spornych między młodzieżą, a innymi organami szkoły.

§ 9.

Wybory Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji wyborczej ustalonej na zasadach demokratycznych przyjętych przez ogół uczniów ZSP Nr 3 na drodze referendum.

 § 10.

Prawo wyborcze:
1. Prawo wyborcze czynne przysługuje uczniom wszystkich klas.
2. Prawo wyborcze bierne nie przysługuje uczniom klas najstarszych.
3. Uczeń może zostać pozbawiony prawa wyborczego.
4. Uczniowie klas najstarszych mogą wspierać pracę Samorządu Uczniowskiego.
5. Każdy wyborca ma możliwość głosowania na jednego kandydata.

§ 11.

Kandydaci:
1. Każda klasa ma prawo wybrać jednego ucznia (niekoniecznie należącego do klasy) jako kandydata do wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
2. O dopuszczeniu kandydata do wyborów decyduje Komisja Wyborcza złożona z uczniów nie biorących udziału w wyborach; komisja ta powinna składać się z co najmniej trzech osób; komisję powołuje ustępujące Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zgłoszenie kandydatury jest równoznaczne z przekazaniem Opiekunowi Samorządu podpisów min. 50 uczniów oraz min. 3 nauczycieli popierających daną kandydaturę w wyznaczonym przez niego terminie.
3. Kandydat na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego powinien:
1) posiadać jasno sprecyzowany program pracy Samorządu Uczniowskiego;
2) posiadać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania;
3)nie może powtarzać klasy.
4. Komisja Wyborcza wyznacza kandydatowi dzień, w którym przeprowadzi  z nim rozmowę na temat programu pracy Samorządu Uczniowskiego. Niedotrzymanie dwóch kolejno ustalonych przez komisję terminów oznacza skreślenie z listy.
 5.Łamanie zasad fair play przez kandydata można zgłaszać Opiekunowi Samorządu, a w skrajnych przypadkach Dyrektorowi.
6. Uczeń może być skreślony z listy kandydatów na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Decyzję Komisji Wyborczej może odwołać zebranie gospodarzy klas większością głosów. Zebranie takie odbywa się w razie złożenia do Prezydium Samorządu Uczniowskiego przez ucznia (uczniów) odwołania od decyzji komisji.

§ 12.

Harmonogram wyborów:
1. Ostateczną datę podania kandydata przez klasę ustala Samorząd Uczniowski na połowę września.
2. Przed wyborami w ustalonym terminie odbywają się wg potrzeb  debaty przedwyborcze poprzedzone kampanią, której zasady określa Prezydium Samorządu Uczniowskiego wraz z Dyrektorem ZSP Nr 3 co najmniej dwa tygodnie przed wyborami.
3. Datę wyborów ustala Komisja Wyborcza po uzgodnieniu z Dyrektorem ZSP Nr 3.
4. Wyniki wyborów są ogłoszone w terminie jednego dnia po wyborach.
5. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Wyborcza.
6. Każdy kandydat ma prawo wystawić „męża zaufania”, który będzie czuwał
nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
7. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w pierwszym tygodniu października  .
8. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole oraz sporządza karty do głosowania zawierające nazwiska   i imiona kandydatów.
Kandydat ma prawo przeprowadzić kampanię wyborczą do dnia poprzedzającego dzień wyborów.

§ 13.

Przedterminowe rozwiązanie Prezydium Samorządu Uczniowskiego
1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego może być rozwiązane, jeżeli nie spełnia swych funkcji i spotyka się z ogólną krytyką.
2. W uzasadnionym przypadku opiekun SU może złożyć do Dyrektora szkoły wniosek  o odwołanie Przewodniczącego SU.
3.W przypadku odwołania Przewodniczącego SU lub podania się go do dymisji przed zakończeniem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego SU.
4. Zebranie gospodarzy klas może rozwiązać Prezydium Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie – większością  (2/3 głosów) w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania i rozpisać przedterminowe wybory.
5. Przewodniczący klasy  lub jej reprezentant może zostać dyscyplinarnie wykluczony  z Rady Uczniów (na czas nieokreślony lub określony) przez Prezydium SU za zachowanie niegodne ucznia.

§ 14.

Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Prezydium Samorządu Uczniowskiego po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły i zebrania gospodarzy klas.

Postanowienia końcowe

Samorząd uczniowski uchwalił nowy regulamin .

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)
Statut ZSP Nr 3 w Stalowej Woli