Regulamin dziennika elektronicznego

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Stalowej Woli

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą.
2. Użytkownikiem dziennika elektronicznego jest:
a) każdy nauczyciel,
b) każdy uczeń
c) przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
3. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym zapoznaje się rodziców ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. Uczniowie zapoznawani są z działaniem dziennika na pierwszych godzinach wychowawczych.
4. Warunkiem korzystania z dziennika jest podanie adresu e-mail (bez hasła) wychowawcy klasy.
5. Dostęp użytkowników do dziennika elektronicznego jest bezpłatny.
ROZDZIAŁ II.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM
6. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI.
7. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udostępnia zasobów dziennika  osobom trzecim.
8. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji między użytkownikami systemu.
9. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do informowania o nagłej nieobecności ucznia w szkole, ale usprawiedliwienie tej nieobecności musi nastąpić w formie ustalonej z wychowawcą klasy.
10.  Za pomocą modułu WIADOMOŚCI dyrektor i wicedyrektorzy mogą przesyłać do nauczycieli informacje i polecenia.
ROZDZIAŁ III.
KORZYSTANIE Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY
11.  Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca klasy.
12.  Dane osobowe uczniów wprowadzane są do dziennika przez pracownika sekretariatu szkoły.
13. W przypadku zmian danych osobowych ucznia, wychowawca klasy ma obowiązek poinformować o nich pracownika sekretariatu szkoły, który dokonuje odpowiednich zmian.
14. Wychowawcy klas pierwszych do 1 września wprowadzają w dzienniku swojego oddziału w module Przedmioty i nauczyciele wszystkie przedmioty realizowane w całym cyklu nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania danej klasy przekazanym przez dyrektora (wprowadzenie wszystkich przedmiotów związane jest z poprawnym wypełnieniem arkuszy ocen). Przy przedmiotach realizowanych w danym roku szkolnym przypisują nauczycieli. Pozostałe przedmioty nie realizowane w danym roku szkolnym pozostaną wykreskowane w arkuszach ocen.
15. W ciągu pierwszego tygodnia nauki nauczyciele przedmiotów realizowanych w podziale na grupy informują wychowawcę klasy o przypisaniu uczniów do swoich grup. Wychowawca klasy niezwłocznie przypisuje uczniów swojej klasy do poszczególnych grup.
16.  Dane uczniów powinny zostać uzupełnione przez wychowawcę do końca pierwszego tygodnia nauki szkolnej.
17.  Jeśli w danych ucznia następują zmiany, wychowawca ma obowiązek dokonać zmian w dzienniku elektronicznym, bezzwłocznie po uzyskaniu potwierdzonych informacji o zmianach.
a. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy w pierwszym dniu nauki, po otrzymaniu informacji z Sekretariatu należy usunąć ucznia z listy uczniów
b. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy w trakcie trwania roku szkolnego, po otrzymaniu informacji z Sekretariatu szkoły należy zaznaczyć na liście uczniów „skreślony – TAK” w panelu USTAWIENIA DZIENNIKA – Uczniowie
18. W sytuacji dojścia ucznia do klasy w trakcie roku szkolnego, wychowawca zobowiązany jest do wprowadzenia jego danych do dziennika elektronicznego, tuż po przyjęciu ucznia do szkoły przez dyrektora.
19. Na koniec każdego miesiąca wychowawca ma obowiązek sprawdzić braki w dzienniku (w szczególności: wpisy frekwencyjne jednego ucznia na kilku lekcjach jednocześnie oraz wpisy frekwencyjne bez przypisania do lekcji). W przypadku braków należy poprzez moduł WIADOMOŚCI wysłać odpowiednią informację do nauczyciela, który nie uzupełnił dziennika.
20.  Oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy według zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Statucie Szkoły.
21.  Oceny z praktyki zawodowej wpisuje wychowawca klasy po otrzymaniu pisemnej informacji od kierownika kształcenia praktycznego.
22.  Przed zakończeniem półrocza i końca roku szkolnego każdy wychowawca klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia wpisów w dzienniku elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku arkuszy ocen i świadectw.
23.  Na potrzeby zebrań i spotkań z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.
24.  Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza systemem dziennika elektronicznego. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych, zarówno semestralnych, jak i rocznych, informację wychowawca przekazuje w formie pisemnej.
25.  Po pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uzupełnić dane dotyczące Trójki Klasowej oraz Samorządu Klasowego oraz inne informacje o uczniu, które uzyskał od Rodzica/prawnego opiekuna.
26. Wychowawca klasy powinien odnotowywać w dzienniku informacje o przebiegu wywiadówki wraz z listą osób nieobecnych na zebraniu.
27. Wychowawca klasy zobowiązany jest do odnotowywania w dzienniku informacji o indywidualnych rozmowach z rodzicami/opiekunami prawnymi  uczniów.
28.  Na wniosek ucznia/jego rodziców/szkoły, do której przeniósł się uczeń, wychowawca zobowiązany jest do wydrukowania danych dotyczących przebiegu edukacji ucznia i przekazania osobie zainteresowanej i upoważnionej do odbioru danych, za potwierdzeniem odbioru.
ROZDZIAŁIV.
KORZYSTANIE Z DZIENNIKAELEKTRONICZNEGO
PRZEZ NAUCZYCIELA
29.  Każdy nauczyciel zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  oraz ze Statutem ZSP Nr 3 (Rozdział VI Uczniowie Zespołu. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie.) systematycznie umieszcza w dzienniku elektronicznym:
a. oceny cząstkowe;
b. przewidywane oceny półroczne i roczne;
c. oceny półroczne i roczne.
30.  Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać oceny, frekwencję, tematy lekcji.
31.  Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje bezpośrednio do dziennika elektronicznego, obecności uczniów na zajęciach oraz temat lekcji. W trakcie trwania zajęć lub po zajęciach uzupełnia inne elementy: oceny, sprawdziany, uwagi itp.
32. W przypadku chwilowego braku dostępu do dziennika elektronicznego nauczyciel ma obowiązek uzupełnić wszystkie informacje dotyczące zrealizowanych zajęć niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do e- dziennika.
33.  Każdy nauczyciel systematycznie sprawdza moduł WIADOMOŚCI oraz swoje braki w dzienniku i niezwłocznie reaguje na informacje tam zawarte.
34. W przypadku doraźnego zastępstwa, nauczyciel wprowadza w dzienniku elektronicznym przedmiot zgodny z księgą zastępstw zwracając uwagę na numerację lekcji.
35.  Na koniec każdego miesiąca należy sprawdzić w każdej klasie w zakładce Tematy przedmiotami poprawność numerowania lekcji z realizowanego przez siebie przedmiotu. W przypadku pomyłki należy numerację poprawić.
36. Nauczyciele realizujący jednocześnie zajęcia na poziomie podstawowym i rozszerzonym numerują lekcje łącznie dla obu
37. Każdą kolumnę ocen należy opisać poprzez:
a. opis słowny np. odpowiedź bieżąca, aktywność, sprawdzian, kartkówka, zadanie domowe,
b. wagę oceny,
c. kategorię,
d. kolor
sprawdzian – czerwony,
kartkówka – zielony,
aktywność – niebieski,
zadanie domowe – fioletowy,
odpowiedź bieżąca – czarny
31.   Nauczyciel sprawdzając listę obecności uczniów w trakcie trwania zajęć uwzględnia następujące zasady:  
a) Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach, ale pozostaje pod opieką nauczyciela, np. reprezentowanie szkoły podczas występów, udział w olimpiadzie, konkursie, zamiast nieobecności należy zamieścić „nieobecny z powodów szkolnych”.
b) Jeżeli uczeń został zwolniony z części zajęć przez wychowawcę klasy ( lub dyrektora jeśli wychowawca jest nieobecny), np. z powodu złego samopoczucia, pilnych spraw rodzinnych, należy mu we frekwencji zaznaczyć „nieobecność usprawiedliwiona”. Wychowawca klasy takiego wpisu dokonuję zanim odbędą się zajęcia, z których uczeń zostanie zwolniony. Jeśli zwolnienia takiego dokonuje nauczyciel uczący w oddziale we frekwencji zaznacza nieobecność „-„
c) Jeśli wychowawca zostanie powiadomiony przez rodzica o planowanej długoterminowej nieobecności ucznia, dokonuje wpisu „nieobecność usprawiedliwiona” w kartotece ucznia (czasowe nieobecności).  
d) Jeśli uczeń posiadający długoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego (za zgodą dyrektora szkoły) nie uczestniczy w pierwszej/ostatniej godzinie lekcyjnej, we frekwencji pojawi się „zwolniony”. Wpisu o długoterminowym zwolnieniu ucznia dokonuje wychowawca zaznaczając okres zwolnienia w kartotece ucznia. Jeżeli automatycznie nie pojawi się zapis „zwolniony” nauczyciel zobowiązany jest do wpisania „nieobecności”.  
e) Jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia) nie uczęszcza na lekcje religii/etyki, we frekwencji pojawi się zapis „zwolniony”. Wpisu o długoterminowym zwolnieniu ucznia dokonuje wychowawca klasy zaznaczając okres zwolnienia w kartotece ucznia. Jeżeli automatycznie nie pojawi się zapis „zwolniony” nauczyciel zobowiązany jest do wpisanie „nieobecności”  
f) Jeżeli uczeń (za zgodą rodziców, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia) nie uczęszcza na lekcje WDŻ, we frekwencji pojawi się zapis „zwolniony”. Wpisu o długoterminowym zwolnieniu ucznia dokonuje wychowawca klasy zaznaczając okres zwolnienia w kartotece ucznia. Jeżeli automatycznie nie pojawi się zapis „zwolniony” nauczyciel zobowiązany jest do wpisanie „nieobecności”.
Wpisy dotyczące obecności na zajęciach powinny być dokonywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Obecność „•” wpisana do dziennika może być zmieniona na:
– nieobecność – „─”
 -nieobecność usprawiedliwioną – „u”
– nieobecność usprawiedliwiona potrzebami szkoły – „ns” (należy ją stosować, gdy uczeń nie uczestniczył w lekcji zgodnie z planem, ale był pod opieką innego nauczyciela bez względu na to, czy na terenie szkoły, czy poza nim (rozgrywki sportowe, prace społeczne, udział w uroczystościach lub przygotowanie do nich itp.),
-spóźnienie – „s”
-zwolnienie – „z” (zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, nieuczęszczający na lekcje religii, wdż).
38.  Nieobecności wpisane do dziennika usprawiedliwia wychowawca klasy podając jedną z poniższych przyczyn:
a. nieobecność usprawiedliwiona;
b. spóźnienie;
c. spóźnienie usprawiedliwione;
d. nieobecność usprawiedliwioną przez szkołę „ns” (konkursy zawody – zwolniony obecny);
e. zwolnienie z lekcji;
39. W przypadku uzyskania przez ucznia w konkursie lub olimpiadzie wyniku, o którym informacja powinna znaleźć się na świadectwie szkolnym, opiekun ucznia powinien przekazać wychowawcy informację o tym fakcie poprzez moduł WIADOMOŚCI.
40. Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI. Na wymagające tego wiadomości – nauczyciel powinien udzielać odpowiedzi.
41. W dniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego każdy nauczyciel pozostawia przedmiot zgodnie z podziałem godzin i wpisuje temat „Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego” i nr lekcji 0 lub „Uroczyste zakończenie roku szkolnego” i nr lekcji taki sam jak ostatnio zrealizowanej lekcji. Frekwencję w tych dniach wpisuje wychowawca klasy.
42. Nauczyciel, który opiekuje się klasą podczas apelu lub innej uroczystości szkolnej pozostawia przedmiot zgodnie z podziałem godzin i wpisuje temat np.„Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości” oraz zaznacza frekwencję uczniów.
43.  Numeracja zajęć, w trakcie których nie realizowana jest podstawa programowa (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele, akademie itp.), nie powinna ulec zwiększeniu – należy wpisać nr „0” lub powtórzyć numer ostatnich zajęć.
44. W przypadku wycieczki całej klasy dyrektor szkoły w panelu zastępstwa wprowadza odpowiednią informację o wycieczce i opiekunach.
45.  Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o każdej planowanej pracy klasowej i sprawdzianie w zakładce KLASA – SPRAWDZIANY zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz   w Statucie Szkoły Informacja o sprawdzianie lub pracy klasowej zawiera:
a. datę sprawdzianu lub pracy klasowej
b. zakres obowiązującego materiału;
c. przedmiot;
d. grupę (jeżeli na danym przedmiocie obowiązuje podział na grupy).
46.  Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
47. Należy pamiętać o zmianie hasła dostępu co 30 dni. Hasło powinno się składać z kombinacji liter i cyfr i mieć co najmniej 8 znaków. Nie wolno nikomu udostępniać hasła, a na koniec lekcji wylogować się z dziennika.
48. Zauważoną awarię systemu komputerowego uniemożliwiającą obsługę dziennika elektronicznego należy zgłosić do administratora sieci komputerowej.
49. W przypadku domniemania dostępu osoby nieuprawnionej do dziennika elektronicznego należy zwrócić się do administratora w celu sprawdzenia podejrzeń w archiwum dziennika elektronicznego.
50. Na potrzeby bezpieczeństwa danych jest wykonywana archiwizacja dzienników elektronicznych. Odbywa się ona nie rzadziej niż raz w  miesiącu. Zarchiwizowania dokonuje administrator. Gromadzone archiwa przechowywane są w sejfie szkolnym i udostępniane tylko uprawnionym osobom w uzasadnionych przypadkach.
51. Każdy nauczyciel powinien dbać o stanowisko komputerowe przeznaczone do pracy z dziennikiem elektronicznym. Należy wykluczyć sytuacje, w których uczniowie mają dostęp do komputera, ponieważ istnieje możliwość stosowania programów szpiegujących z powodu których może nastąpić utrata hasła dostępu.
52. W budynku szkolnym jest wydzielona sieć bezprzewodowa Wi-Fi „Dziennik elektroniczny”, z której nauczyciele mogą korzystać do pracy z   dziennikiem elektronicznym. Sieć jest zabezpieczona hasłem dostępnym tylko dla nauczycieli. Hasła nie wolno udostępniać uczniom. Jest to obrona przed programami przechwytującymi typu „sniffer WiFi”
53. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.
54.  Nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez administratora dziennika elektronicznego.
55.  Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.