Misja Szkoły

Pragniemy, aby nasi uczniowie:

– odnaleźli w szkole przyjazne środowisko i czuli się w niej bezpiecznie,
– mieli możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego,
– zdobyli rzetelne wykształcenie, byli przygotowani do pracy w wyuczonych zawodach oraz do podjęcia nauki w szkołach wyższych,
– zdobyli wiedzę praktyczną przydatną do pełnienia różnych, odpowiedzialnych ról społecznych,
– rozwijali swoje uzdolnienia zgodnie z zainteresowaniami, byli kreatywni, twórczy i otwarci na świat,
– umieli świadomie kształtować swoje życie i środowisko,
– byli aktywni na rynku pracy,
– byli tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka,
– byli świadomi dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz przygotowani do życia w zjednoczonej Europie.

 W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia i pomocy rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Chcemy służyć im wiedzą pedagogiczną, życiowym doświadczeniem oraz własnym przykładem, zdobyć ich przyjaźń i zaufanie.

 WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie. Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowujemy młodych ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce wolnorynkowej, dlatego wychowujemy uczniów kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki i aktywnego poszukiwania pracy w wyuczonym zawodzie. Uczymy, że dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków. Wdraża programy profilaktyczne oraz realizuje różne formy pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, osobistej bądź zdrowotnej. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju młodzieży współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska, rynku pracy oraz zmiany w prawie oświatowym. W praktyce realizujemy to poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni oraz poprzez stałe i systematyczne doposażenie bazy technicznej i technologicznej szkoły.

MISJA I PRZESŁANIE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

Realizując zadania statutowe mamy zamiar kontynuować kierunki działań, które utrwalają naszą tożsamość oraz opinię przyjaznej i kompetentnej szkoły. Nasza misja i przesłanie wychowawcze to:

 Z „EKONOMIKA” W ŚWIAT Z WIEDZĄ I PRAKTYKĄ

Jako wysoko wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna dbamy o podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły i efektów kształcenia uwzględniając w planowaniu swojej pracy rozwój cywilizacyjny, naukowy dorobek pokoleń, a przede wszystkim wyzwania jakie stawia przed nami XXI wiek.