Regulamin rekrutacji uczniów

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS I

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

im. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Regulamin opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

3. Zarządzenia Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 roku.

§ 1

1. W Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.

3. W skład komisji wchodzą:

– przewodniczący,

– nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb.

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć,

 2. przeprowadzenie rekrutacji w systemie komputerowym,

 3. przyjmowanie dokumentów kandydatów,

 4. weryfikacja dostarczanych podań,

 5. ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych do szkoły,

 6. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego,

 7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 8. przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

5. Na rok szkolny 2024/2025 dokonana zostanie rekrutacja do następujących klas:

a) Technikum 5-letnie:

 • technik ekonomista,

 • technik handlowiec,

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,

 • technik architektury krajobrazu,

 • technik hotelarstwa,

 • technik organizacji turystyki

 • technik fotografii i multimediów,

 • technik spedytor,

b) Szkoły Branżowej I stopnia:

 • kucharz,

klasa wielozawodowa:

 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • krawiec,
 • fotograf,
 • złotnik – jubiler,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy.

§ 2

1. Kandydaci do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej składają niżej wymienione dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły,

 2. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,

 3. kopię świadectwa potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,

 4. kartę zdrowia,

 5. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,

 6. kandydaci do szkoły branżowej I stopnia i technikum po przyjęciu do szkoły załączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

2. Kandydaci dodatkowo mogą dołączyć:

 1. opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 2. zaświadczenie z olimpiad i konkursów przedmiotowych wydanych finalistom przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

 3. udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym.

§ 3

1. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może maksymalnie uzyskać 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 pkt. możliwych do uzyskania.

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

b) za oceny z j. polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły maksymalnie 72 punkty.

2. Punkty za oceny przyznawane są z j. polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • zawody ekonomiczne – technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor: język obcy, geografia,

 • zawody – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu: język obcy, biologia,

 • zawody – technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki: język obcy, geografia,

 • zawód – technik fotografii i multimediów: język obcy, informatyka,

 • zawody – sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, krawiec, fotograf, złotnik-jubiler, blacharz samochodowy, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych: język obcy, geografia.

Punkty są obliczane według następujących zasad:

 • celujący – 18 pkt

 • bardzo dobry – 17 pkt

 • dobry – 14 pkt

 • dostateczny – 8 pkt

 • dopuszczający – 2 pkt

3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w sposób określony w § 3 ust. 7 pkt 1 Regulaminu Rekrutacji.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w § 3 ust. 7 pkt 2 Regulaminu Rekrutacji, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12.   Kryteria, o których mowa w ust. 11 mają jednakową wartość.

13. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych poszerzających treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryterium zawartego w niniejszym regulaminie.

§ 4

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od

13.05.2024 r.

do

14.06.2024 r.

do godz. 1500

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5 ustawy – Prawo Oświatowe

od

13.05.2024 r.

do

18.07.2024 r.

od

24.07.2024 r.

do

09.08.2024 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od

21.06.2024 r.

do

08.07.2024 r.

do godz. 1500

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

do

09.07.2024 r.

do

29.07.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.07.2024 r.

do godz. 1200

05.08.2024 r.

do godz. 1200

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

do godz. 1400

od

05.08.2024 r.

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.07.2024 r.

do godz. 1200

09.08.2024 r,

do godz. 1200

8.

Poinformowanie Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do

19.07.2024 r.

do godz. 1400

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych ze szkół biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru szkoły (oddziałów w szkołach), do których się ubiegają.

 

3. Deklaracja wyboru szkół (oddziałów w szkołach) złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

4. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do szkoły (oddziału) znajdującej się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego szkół (oddziałów) w jego deklaracji wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów.

5. Kandydaci po zapoznaniu z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i pozostałych dokumentów zgodnie z rozporządzeniem.

6. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych ze szkół podstawowych nie biorących udziału w scentralizowanym, elektronicznym naborze, którzy wybrali szkołę w powiecie stalowowolskim składają w szkole pierwszego wyboru tyle świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu oraz ich kopii ile szkół wybrał uczeń w powiecie stalowowolskim (nie więcej niż 3).

7. Dyrektor szkoły pierwszego wyboru, do której uczeń składa podanie jest zobowiązany wpisać wszystkie wybrane przez ucznia szkoły (oddziały) w podanej przez niego kolejności.

§ 5

1. Wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu wyjaśnia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

2. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.02.2024 r.