Regulamin rekrutacji uczniów

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS I

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

 1. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Regulamin opracowany na podstawie:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 421 z późn. zm.).

 

§ 1

 W Zespole Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

 

 1. Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. W skład komisji wchodzą:

– przewodniczący,

– nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb.

 

 1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 

 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć,
 2. przeprowadzenie rekrutacji w systemie komputerowym KSEON OPTIVUM,
 3. przyjmowanie dokumentów kandydatów,
 4. weryfikacja dostarczanych podań,
 5. ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 6. sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego,
 7. dbanie o przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 8. przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

 

 1. Na rok szkolny 2022/2023 dokonana zostanie rekrutacja do następujących klas:

 

 1. a) Technikum 5-letnie:
 • technik ekonomista,
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik spedytor,
 1. b) Szkoły Branżowej I stopnia:
 • kucharz,

klasa wielozawodowa:

 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • krawiec,
 • fotograf,
 • złotnik – jubiler,
 • fryzjer,
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy

 

§ 2

 1. Kandydaci do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej składają niżej wymienione dokumenty:
 2. podanie o przyjęcie do szkoły,
 3. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,
 4. kopię świadectwa potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej,
 5. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,
 6. kandydaci do szkoły branżowej I stopnia i technikum po przyjęciu do szkoły załączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 7. Kandydaci dodatkowo mogą dołączyć:
 8. opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 9. zaświadczenie z olimpiad i konkursów przedmiotowych wydanych finalistom przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 10. udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym.

 

§ 3

 Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może maksymalnie uzyskać 200 punktów, w tym:

 1. a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 pkt. możliwych do uzyskania.

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

 

 1. b) za oceny z j. polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły maksymalnie 72 punkty.

 

 1. Punkty za oceny przyznawane są z j. polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 • zawody ekonomiczne – technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik spedytor: język obcy, geografia,
 • zawody – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu: język obcy, biologia,
 • zawody – technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki: język obcy, geografia,
 • zawód –  technik fotografii i multimediów: język obcy, informatyka,
 • zawody – sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, krawiec, fotograf, złotnik-jubiler, blacharz samochodowy, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych: język obcy,  geografia.

Punkty są obliczane według następujących zasad:

 • celujący – 18 pkt
 • bardzo dobry – 17 pkt
 • dobry – 14 pkt
 • dostateczny –   8 pkt
 • dopuszczający –   2 pkt
 1. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

 

 1. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów, w tym za:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie              z przepisami wydanymi na podstawie  art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, którego dotyczy zwolnienie.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 3. a)   wielodzietność rodziny kandydata,
 4. b)   niepełnosprawność kandydata,
 5. c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 6. d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 7. e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 8. f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 9. g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Kryteria, o których mowa w ust. 10, mają jednakową wartość.
 11. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych poszerzających treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryterium zawartego w niniejszym regulaminie.

 

§ 4

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023:

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16 maja 2022 r.

do 24 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 24 czerwca 2022 r.

do 14 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2022 r. 16 sierpnia 2022 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. od 16 maja 2022 r. do 27 lipca 2022 r. od 2 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 22 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

22 sierpnia 2022 r.
8. Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 2 sierpnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.

 

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych ze szkół biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, deklarację wyboru szkoły (oddziałów w szkołach) podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, składają jedynie w pierwszej wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej, do której ubiegają się o przyjęcie.

 

 1. Deklaracja wyboru szkół (oddziałów w szkołach) złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

 

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do szkoły (oddziału) znajdującej się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego szkół (oddziałów) w jego deklaracji wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów.

 

 1. Kandydaci po zapoznaniu z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i pozostałych dokumentów zgodnie z rozporządzeniem.

 

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych ze szkół podstawowych nie biorących udziału w scentralizowanym, elektronicznym naborze, którzy wybrali szkołę w powiecie stalowowolskim, składają w szkole pierwszego wyboru tyle świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu oraz ich kopii ile szkół wybrał uczeń w  powiecie stalowowolskim (nie więcej niż 3).

 

 1. Dyrektor szkoły pierwszego wyboru, do której uczeń składa podanie jest zobowiązany wpisać wszystkie wybrane przez ucznia szkoły (oddziały) w podanej przez niego kolejności.

 

§ 5

 1.  Wątpliwości wynikające z niniejszego regulaminu wyjaśnia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

 

 1. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022 r.