RODO

 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, który mieści się przy ul. Polnej 15 w Stalowej Woli.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

  1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców (art. 6 ust. 1 lit c) RODO): a)    przeprowadzić proces rekrutacji, b) prowadzić ewidencję uczniów, c) wydać świadectwa ukończenia nauki, d) przeprowadzić egzaminy maturalne, zawodowe, e) prowadzić karty biblioteczne, f) prowadzić dziennik.
  2. Gdy dbamy o profilaktykę zdrowotną uczniów (opieka dentystyczna, opieka higienistki, opieka psychologiczna) – art. 9 ust. 2 li. h) RODO.
  3. Gdy musimy zrealizować obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO). \
  4. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu. Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO. Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

a) u Inspektora ochrony danych osobowych, Magdalena Sołtys-Kurek, tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15;

b) u Dyrekcji szkoły: tel. 15 844 04 12, ekonomiksw1@wp.pl, ZSP Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15,

Odbiorcy danych osobowych przetwarzanych w ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli:

  1. Podmioty, jednostki, osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, którym udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów prawa lub w związku z interesem publicznym.
  2. Strony trzecie wykazujące prawny interes np. w celu dochodzenia roszczeń.
  3. Podmioty, którym powierzono dane (wykonują zadania na zlecenie dyrektora ZSP Nr 3).
PZU SAul. Postępu 18A 02-676 Warszawa Powierzenie danych w związku z prowadzeniem spraw ubezpieczenia dodatkowego dla pracowników.
Vulcan Sp. z o.o.ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław Powierzenie danych osobowych uczniów, nauczycieli i pracowników  w związku z umowami obejmującymi prawo do używania oprogramowania (systemów informatycznych) tj. MOL NET+, Uczniowie Optivum Net+ (UONET+), VEdukacja
Nowa Era Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa Powierzenie danych w związku z diagnozą wyników uczniów (próbna matura)
Biszczat Grzegorz – specjalista ds. BHPStalowa Wola Powierzenie danych uczniów i pracowników w związku z prowadzeniem spraw z zakresu BHP.
Skarem Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia , 37-450 Stalowa Wola Prowadzenie monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ucznia

Klauzula informacyjna dla pracowników