Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli
zs3.stalowowolski.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej:
30.07.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
28.08.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

3.Brak wersji kontrastowej strony

4.Brak widocznego fokusa na elementach serwisu
5. Formularz zapisu do newsletter e-mail i sms nie weryfikuje poprawności działań użytkownika i nie wskazuje zidentyfikowanych błędów, nie umożliwia zatem ich bieżącej poprawy.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-18
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli .

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat@ekonomik-stalowawola.pl Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:158440412. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Osobą kontaktową jest Paweł Ciołkosz.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Polna 15
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada cztery wejścia, dwa od ul. Grunwaldzkiej, wejście główne oraz wejście przez salę gimnastyczną, wejście od ul. Polnej obok sekretariatu i wejście boczne od strony parkingu. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku jest tylko jedna toaleta dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich znajduje się ona przy sali gimnastycznej. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.